Hàm số bậc nhất và bậc hai

Đây là những nội dung chính trong chương 2 đại số 10 – Hàm số bậc nhất và bậc hai. Đây là những kiến thức rất quan trọng, sẽ được chúng ta sử dụng rất nhiều trong chương trình toán THPT. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào hai loại hàm số: bậc nhất và bậc hai, cùng các dạng bài tạp liên quan đến chúng. Các nội dung chính mà tôi sẽ chia sẻ cùng mọi người trong chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai như sau:

  1. Tổng quan về hàm số
  2. Hàm số bậc nhất y = ax + b
  3. Hàm số bậc hai y = ax² + bx + c
  4. Ôn tập chương 2

Để học tốt phần này, các em cần có kiến thức chắc chắn về tập hợp ở chương 1. Mọi người có thể tham khảo các kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về tập hợp, tại đây.

Tất cả các phần chúng ta sẽ có các phần về tóm tắt lý thuyết, phân tích các dạng bài tập và các bài tập về nhà để các em rèn luyện thêm.

Chúc các em thành công, Tungnx./

 

5 Bài giảng về hàm số mới nhất

 

———*———*———*———*———*———

 

Các bài viết quan trọng học của chương 2 – đại số 10