KHOA HỌC DỮ LIỆU

Đây là một chủ đề rất nóng. Có rất nhiều nội dung, tri thức và thành tựu về lĩnh vực này. Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực liên ngành về các quá trình và các hệ thống rút trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau, kể ở dạng cấu trúc hay phi cấu trúc. Nó là sự tiếp nối của một số lĩnh vực phân tích dữ liệu như khoa học thống kê, khai phá dữ liệu, tương tự như khám phá tri thức ở các cơ sở dữ liệu.

Những chủ đề quan trọng sẽ chia sẻ:

  • Máy học (machine learning)
  • Data Analysis
  • Data mining
  •  Artificial Intelligence (AI)
  • Công cụ/ngôn ngữ sử dụng trong lĩnh vực này
  • ….

Với những kiến thức còn hạn chế về lĩnh vực này. Những chia sẻ của tôi ở phần này với  mục đích:

  1. Tổng hợp lại những kiến thức của mình
  2. Chia sẻ cho những người đã/đang/chuẩn bị bắt đầu về lĩnh vực này
  3. Tạo ra một diễn đàn, nơi để mọi người có thể chia sẻ, giao lưu kiến thức của mình. Từ đó, tạo nên một cộng đồng cùng phát triển.

Chia sẻ của Tungnx./.